Privacyverklaring Huisartsen van Nederland

Wij zijn Huisartsen van Nederland, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel met KvK nummer 77799755. Wij zijn gevestigd op de Parkerbaan 2, 3439MC te Nieuwegein.

Met deze privacyverklaring willen wij u informeren over hoe wij, Huisartsen van Nederland, als verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens verwerken wanneer u van onze website(s) of van onze diensten gebruikmaakt. Ook willen wij u wijzen op de rechten die u heeft op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Wij verwerken uw persoonsgegevens met het doel om met u te kunnen communiceren, om de financiële zaken tussen u en Huisartsen van Nederland af te handelen, om onze (financiële) administratie bij te kunnen houden, om onze website functioneel te houden en om onze (marketing)activiteiten op social media uit te kunnen voeren. Hieronder vindt u uitgebreide informatie over waarom én hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Voor vragen over deze privacyverklaring of over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen via info@huisartsenvannederland.nl. U kunt ons ook telefonisch benaderen via 085 023 1190 of per post op ons vestigingsadres Parkerbaan 2, 3439MC te Nieuwegein t.a.v. Huisartsen van Nederland.

In overeenstemming met de AVG verwerken wij uw persoonsgegevens uitsluitend op rechtmatige wijze voor uitdrukkelijke, welbepaalde en legitieme doeleinden. Hieronder vindt u informatie over de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken, de rechtsgrondslag waarop wij de verwerking voor dit doeleinde baseren en het soort persoonsgegevens die daarbij verwerkt worden.

Doeleinde
Rechtsgrondslag
Persoonsgegevens

Communicatie
Wij verwerken uw persoonsgegevens om met u te communiceren. Dat doen wij wanneer u gebruikmaakt van het contactformulier op onze website, wanneer u contact met ons opneemt via e-mail, per post of telefonisch, wanneer u een demo aanvraagt of wanneer wij uw contactgegevens op een andere legitieme wijze hebben verzameld en uit eigen initiatief in contact met u komen.

In de meeste gevallen verwerken wij in het kader van dit doeleinde uw persoonsgegevens omdat dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u of uw organisatie hebben gesloten, of die wij met u of uw organisatie hopen te sluiten (artikel 6 lid 1 onder b AVG).

In het kader van dit doeleinde kunnen wij uw persoonsgegevens in andere gevallen verwerken om onze gerechtvaardigde belangen te dienen, namelijk het kunnen promoten van onze diensten aan u of uw organisatie, of het belang om uw vragen te kunnen beantwoorden (artikel 6 lid 1 onder f AVG). U kunt zich altijd afmelden voor eventuele marketingcommunicatie.

Wij zullen u nooit ongevraagde marketingcommunicatie sturen wanneer u contact met ons opneemt via info@huisartsenvannederland.nl of via het contactformulier op onze website.

 • Naam
 • Geslacht, indien door u aangegeven
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adres
 • Taal waarin u spreekt, blijkend uit de communicatie met u
 • Organisatie waarvoor u werkt
 • Diverse persoonsgegevens, indien door u kenbaar gemaakt aan ons

Facturatie
Wij verwerken uw persoonsgegevens om u of uw organisatie een factuur te kunnen sturen, of om een factuur aan u of uw organisatie te betalen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor dit doeleinde omdat dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u of uw organisatie hebben gesloten (artikel 6 lid 1 onder b AVG).

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adres
 • Organisatie waarvoor u werkt
 • BTW nummer, indien u een zzp’er bent
 • KVK nummer, indien u een zzp’er bent
 • Bankgegevens, zoals uw rekeningnummer

Financiële) administratie
Wij verwerken uw persoonsgegevens om onze (financiële) administratie bij te kunnen houden, bijvoorbeeld door middel van het bewaren van facturen en overeenkomsten.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor dit doeleinde omdat het noodzakelijk is om onze gerechtvaardigde belangen te dienen, namelijk het kunnen houden van een efficiënte bedrijfsvoering en het kunnen onderhouden van een goede financiële administratie (artikel 6 lid 1 onder f AVG).

Ook hebben wij een wettelijke verplichting om onze financiële administratie voor een bepaalde periode te bewaren (artikel 6 lid 1 onder c AVG).

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adres
 • Organisatie waarvoor u werkt
 • BTW nummer, indien u een zzp’er bent
 • KVK nummer, indien u een zzp’er bent
 • Bankgegevens, zoals uw rekeningnummer
 • Transactiegegevens
Website Om onze website functioneel te houden en inzichten te krijgen in hoe onze website bezocht wordt, plaatsen wij bepaalde cookies. Met deze cookies worden uw persoonsgegevens verwerkt. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie over de exacte cookies waar wij gebruik van maken.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor dit doeleinde op basis van een gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 onder f AVG). Wij hebben namelijk een legitiem belang om onze diensten bij het brede publiek bekend te maken. Daarvoor is het noodzakelijk dat wij een website aan dit publiek kunnen tonen. Ook hebben wij een gerechtvaardigd belang om inzichten te verkrijgen over hoe onze website wordt bezocht.

 • IP adres
 • Apparaat-type
 • Tijdstip en locatie

Social media
Wij houden een LinkedIn pagina bij. Door onze pagina te volgen is bepaalde informatie van u zichtbaar voor ons, waardoor wij uw persoonsgegevens verwerken.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor dit doeleinde op basis van een gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 onder f AVG). Wij hebben namelijk een legitiem belang om onze diensten bij het brede publiek bekend te maken. Daarvoor is het noodzakelijk dat wij een LinkedIn pagina bijhouden en eventueel uw activiteit met betrekking tot onze LinkedIn pagina bekijken.

 • Het feit dat u onze LinkedIn pagina volgt
 • Diverse gegevens die u op uw LinkedIn profiel heeft bekendgemaakt
 • Het feit dat u onze bijdragen (of reacties daarop) interessant heeft gevonden
 • Uw reacties op onze bijdragen

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden indien u ons daarvoor toestemming geeft, wanneer wij een verwerker gebruiken voor de verwerking van uw persoonsgegevens of wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn. Hieronder vindt u informatie over met wie wij uw persoonsgegevens delen.

Ontvanger
Toelichting

TransIP

Uw persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen op de (e-mail) server van onze hostingprovider TransIp wanneer u contact met ons opneemt via e-mail, wanneer u gebruikmaakt van ons contactformulier of wanneer u onze website gebruikt. Deze externe partij is een verwerker voor ons. Met deze externe partij hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten.

Diverse klanten

Indien u een dienstverlener bent, dan kunnen wij uw persoonsgegevens incidenteel delen met onze klanten waar wij de diensten aan doorleveren, indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons zal sluiten of met ons heeft gesloten. U wordt daarover geïnformeerd wanneer dat het geval is.

LinkedIn

Indien u ons volgt op LinkedIn, dan verkrijgt LinkedIn uw persoonsgegevens. LinkedIn is daarvoor zelf verwerkingsverantwoordelijke. LinkedIn informeert u over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Klinik Healthcare

Indien u gebruik wilt maken van de Klinik Healthcare applicatie of de demo aanvraag hebt gedaan, delen wij uw contactgegevens met Klinik Healthcare ten behoeve van het opstellen van een conceptcontract. Klinik Healthcare is vanaf dat moment verwerkingsverantwoordelijke voor die gegevens en informeert u over de verwerking van uw persoonsgegevens.


Wij delen uw persoonsgegevens niet met andere derde partijen, tenzij dit incidenteel noodzakelijk is en alleen indien u ons daarvoor toestemming geeft of wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn. In een dergelijk geval informeren wij u hierover, voor zover wij niet aan geheimhouding zijn gebonden.

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor zo lang als nodig is om de doelen te bereiken waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verzameld. Wanneer dit doel is bereikt en uw persoonsgegevens daardoor niet meer relevant voor ons zijn, dan zullen wij uw persoonsgegevens onmiddellijk verwijderen.

Voor de meeste persoonsgegevens stellen wij zelf de bewaartermijnen vast. Voor sommige persoonsgegevens moeten wij ons houden aan wettelijke bewaartermijnen. Hieronder vindt u de bewaartermijnen van uw persoonsgegevens.

Doeleinde
Bewaartermijn
Communicatie

Wij verwijderen uw persoonsgegevens voor communicatiedoeleinden twee jaar nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad. Wij hebben deze termijn zelf vastgesteld. In sommige gevallen kunnen wij deze persoonsgegevens langer bewaren, bijvoorbeeld wanneer dat noodzakelijk is ter voorkoming of afwikkeling van geschillen.

Facturatie
Zeven jaar nadat wij u of uw organisatie een factuur hebben gestuurd, wissen wij uw persoonsgegevens uit onze financiële administratie. Dit is een wettelijke bewaartermijn voor wat betreft fiscaal relevante gegevens zoals facturen.
Administratie
Andere gegevens uit onze administratie, zoals overeenkomsten, bewaren wij gedurende 20 jaar. Deze bewaartermijn hebben wij zelf vastgesteld in verband met de wettelijke verjaringstermijnen van eventuele rechtsvorderingen.
Website

Voor informatie over de bewaartermijnen van cookies kunt u ons cookiebeleid raadplegen.

Social media

Wij kunnen de persoonsgegevens die wij op LinkedIn van u verwerken niet zelf verwijderen. Daarvoor is LinkedIn verantwoordelijk. U kunt altijd onze pagina ontvolgen en uw reacties en ‘likes’ verwijderen.

U heeft een aantal privacyrechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt deze rechten uitoefenen tegenover ons. Hieronder vindt u een opsomming van deze rechten.

 • Het recht op inzage. In de meeste gevallen heeft u het recht om een kopie te vragen van uw persoonsgegevens die wij verwerken, evenals informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Het recht om te worden vergeten. In bepaalde gevallen heeft u het recht om te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens verwijderen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben.
 • Het recht op rectificatie. U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen.
 • Het recht op overdraagbaarheid van gegevens. U heeft in sommige gevallen het recht om uw persoonsgegevens aan een andere partij te laten overdragen.
 • Het recht op beperking van verwerking. U heeft het recht om ons in bepaalde gevallen te verzoeken om minder van uw persoonsgegevens te verwerken.
 • Het recht op bezwaar. U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Het recht om uw toestemming in te trekken. U heeft altijd het recht om uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken, voor zover wij om uw toestemming hebben gevraagd.
 • Het recht om een klacht in te dienen. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder over hoe wij met persoonsgegevens omgaan. Zie hiervoor ‘Heeft u een klacht over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens?’.

U kunt uw verzoek indienen door een e-mail te sturen naar info@huisartsenvannederland.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs (rijbewijs, identiteitskaart of paspoort) met het verzoek mee te sturen. Om uw privacy te beschermen verzoeken wij u dringend om uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het identiteitsdocument), identiteitsdocumentnummer en burgerservicenummer (BSN) onleesbaar te maken. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

U bent niet verplicht om gebruik te maken van het contactformulier op onze website om contact met ons op te nemen of om een van onze diensten af te nemen. U kunt ons benaderen op de wijze die u zelf wilt, bijvoorbeeld per e-mail, per post of telefonisch.

Als u uw persoonsgegevens niet via het contactformulier op onze website wilt delen, dan kunt u ons een e-mail sturen op info@huisartsenvannederland.nl, telefonisch via 085 023 1190 of per post op ons vestigingsadres Parkerbaan 2, 3439MC te Nieuwegein t.a.v. Huisartsen van Nederland.

Als u een klacht heeft over hoe wij omgaan met uw privacy, dan kunt u een klacht over ons indienen bij de toezichthoudende autoriteit van het land waarin u woont. Wij raden u aan om uw klacht eerst met ons te bespreken voordat u een klacht bij de toezichthouder indient, omdat de Nederlandse toezichthouder dit van u vraagt. U kunt uw klacht bij ons melden per e-mail via info@huisartsenvannederland.nl telefonisch via 085 023 1190 of per post op ons vestigingsadres Parkerbaan 2, 3439MC te Nieuwegein t.a.v. Huisartsen van Nederland.

De privacy toezichthouder in Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hier een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: Meldingsformulier klachten